Velkommen til vores Aktivitetshus
Telefonen er åben man-tors kl. 16.30 - 18.30 Tlf: 6131 0070

General forsamling 2018

Årets general forsamling 2018 blev afholdt torsdag den 22. marts i Nordbohuset. Du kan læse hele referatet her:

Total antal deltager incl bestyrelse : 18
Bestyrelsen: 8

 

1)Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Benny Lauridsen – Benny blev valgt.
Han konstaterede at indkaldelsen generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med det som er besluttet i vedtægterne. Ingen indvendinger.
Benny gennemgik dagsorden.

2) Formandens beretning

Beretning
Det sidste år har været et begivenhedsrigt år her i Nordbo med masser af arrangementer og andet nyt på tapetet.
Først lidt om huset:

Nordbohuset er blevet opgraderet mange steder, og det har inden for de sidste 15 måneder betydet, at depotet er blevet renoveret og istandsat med ny maling og nye reoler. Rengøringsrummet er blevet istandsat med nye skabe og en ny loftlem. Vi har fået nyt låsesystem i Nordbohuset, så man kun har en nøgle der giver adgang til det man har brug for heroppe.
Vi har desuden haft et servicetjek på stolene heroppe, og har indkøbt 15 nye stole og der er indkøb et nyt køleskab i 1 ½ skabs bredde som passer til serveringsfade.

Så er der jo festsalen som vi sidder i her – som har fået nye lofter, gulve, strømskinner til lamperne, vægge er blevet ordnet. Det er virkelig lækre rammer vi har fået herinde, og noget vi kan være glade og stolte over. Tak til Jan Jensen, Kenneth og Birthe fra vores bestyrelse for kyndigt at have styret renoveringsprojektet sammen med Ibsen & Sumborg, Ladegaard El og Snoghøj Tæpper og Gulve. I forbindelse med indvielsen af den nye sal har vi fået udstillet nogle rigtig flotte fotografier fra Thomas Eriksen, TE-Photo som er gammel Nordbo dreng.

Som I kan høre er der virkelig blevet opgraderet mange steder, og kassereren vil komme ind på husets økonomi om lidt, men jeg kan afsløre at vi har brugt 180.000 kr. til anskaffelser og vedligeholdelse i løbet af de sidste 15 måneder – midler som vi har skaffet via det høje aktivitetsniveau vi har i huset – men det vil jeg komme tilbage til.

I 2017 fik vi også installeret en længe ønsket hjertestarter uden for huset. Jan Steenberg fra vores bestyrelse stod for arbejdet. Tak til EE Rengøring, Ladegård El, Friis Autocenter, Blikkenslager Jan Stephansen, Nordbyens Auto, Østjysk Smed og Maskinværksted, P. Olesen & Sønner og Auto & møbelpolstring IVS som er sponsorer for hjertestarteren.

Vi havde også haft udfordringer i 2017, og havde i maj måned en episode, hvor et vindue blev smadret til en fest i huset. Vi var efterfølgende i dialog med lejer, skadesvolder, advokat og forsikringsselskab og konstaterede, at vi ikke var dækket forsikringsmæssigt og skadesvolders forsikring ville ikke dække da der var usikkerhed om, hvordan det var sket. Det er den slags små slag vi får, og vi har fået udbedret skaden, og fået tegnet en tillægsforsikring, så vi er dækket næste gang.

Foto: Patrick Viborg Andersen – LINK til artikel – Fredericiaavisen.dk

 

Aktivitetsniveauet i Nordbohuset er højt
Bestyrelsens vigtigste opgave er, at drive og udvikle vores beboerhus, og en måde at skaffe indtægter for at indfri de ambitioner er, at have et højt aktivitetsniveau.

Når vi kigger på aktiviteterne i 2017 bliver man helt forpustet:
Foråret står jo altid i planlægning af Nordbodagenes, og i 2017 prøvede vi os også af som løbsarrangører. Det var en fantastisk uge, hvor 600 deltog i Fredericia Fun Run. Vi havde fuldt hus til bankospil, børnebanko og mini-disko, og så kulminerede det hele Sankt Hans Aften, hvor vi havde besøg af borgmesteren og pladsen var fyldt med mennesker. Det er meget vanskeligt at komme med et bud på hvor mange vi var – nogle skrev 3.000 mennesker – jeg ved det ikke, men det var så fantastisk at opleve fredericianere fra hele byen søge vores område.

Sådan en festuge kræver, at ufattelig mange hjælpere er med og dem kan vi ikke undvære, hvis vi skal kunne blive ved med at stable sådan en uge på benene. Det er ikke altid helt let at skaffe hjælpere, men jeg synes vi har fået lavet et godt set up, og har blandt andet en facebook gruppe, hvor mere end 50 tilsluttet. Tak til alle Jer som hjælp med stort og småt, og også dejligt at Nordbo Senior var med og styrede parkeringen til Fredericia Fun Run med hård hånd. Vi håber I er friske på en ny tørn den 16. juni.

Som sagt kræver festugen mange hænder og hjælpere, men jeg er også nødt til at fremhæve vores bestyrelse og med fare for at glemme nogle også vores løbsdirektør, Martin Lindved og andre ildsjæle som var i gang hele ugen (og ugerne op til). Det er til tider hårdt, men jeg tror jeg taler for os alle, at oplevelsen af opbakning og hjælp giver energi, glæde og også en portion stolthed når ting lykkede. Jeg synes vi lykkedes big time i 2017!

Vi har en tradition i Nordbohuset, hvor vi en gang om året hylder alle de frivillige som hjælper til med at drive vores dejlige hus. Derfor afholdt vi hjælperfest i september måned, hvor 40 af vores gode hjælpere mødtes i huset, og hyggede sig med god mad og drikke – og senere fik danset lidt. En fantastisk aften, og en meget god tradition vi har skabt i Nordbohuset som jeg håber og tror, vil få endnu flere til at hjælpe til med stort og småt.

I løbet af efteråret afholdt vi også en ny omgang mini-disko og vi havde et indendørs kræmmermarked som var en stor succes med mange deltagere. Tak til Martin Lindved som på 5 år er DJ og Lise Villefrance som koordinerede kræmmermarkedet. Vi har efterhånden opbygget en tradition, hvor vi sælger juletræer, og havde i december en rigtig hyggelig julestue. Tak til Julemanden som kiggede forbi – normalt bor han jo på Grønland, men i dagens anledning kan jeg afsløre vi har fået fløjet ham ind, så han kunne være dirigent ved generalforsamlingen – Tak til dig Benny – det var en fantastisk dag, hvor vi dog godt kunne have tænkt os lidt flere deltog.

Her i februar måned havde vi en dejlig søndag eftermiddag med 45 udklædte børn til fastelavnsfest, og vi fik kåret kattekonger og kattedronninger, og børnene fik slikposer.

Traditionen tro afholder vi jo hver mandag i vinterhalvåret bankospil som igennem hele vinteren stabilt har mellem 40 og 50 deltagere. Det er nogle rigtig hyggelige aftener, men også en vigtig indtægtskilde til Nordbohusets drift.
Samarbejde i Fredericia Nord

I maj måned 2017 mødtes Jan Jensen og jeg med grundejerforeningerne i Fredericia Nord, spejderne og Nordbo Senior. Nordbohuset og spejderne har fået overdraget brugsretten over det grønne område herude, og vi havde et godt møde, hvor vi drøftede de muligheder det gav samt fandt ud af, at det fremadrettet giver rigtig god mening at tale med en stemme i forhold til eksempelvis kommunen.

Derfor blev Fredericia N etableret, og er et godt talerør i forhold til både udviklingen af det grønne område, men også i forhold til de ting som egentlig vedrører grundejerforeningerne så som sikker skolevej og andre udfordringer. Her er vi i Nordbohuset med ved bordet, og det giver rigtig god mening, da der er så mange gode ting af samarbejde om og hjælpe hinanden med i vores område.

 

Foto: Patrick Viborg Andersen – LINK til artikel – Fredericiaavisen.dk

 

I efteråret afholdt vi en brainstorming aften dygtigt faciliteret af spejderne, hvor der blev tænkt stort og bredt i forhold til de indretningsmuligheder der ligger der. Planen er nu, at prøve at få lavet et forslag til skifte og begynde at ansøge fonde, kommune mv. Det er en lang og hård proces som kræver kræfter, opbakning og involvering af alle.
Det er virkelig godt for vores område, at vi har fået etableret Fredericia N, så vi i fællesskab kan arbejde med de udfordringer vi har herude. Jeg oplever en enighed, og et rigtig godt samarbejde med grundejerforeninger, Nordbo Senior og ikke mindst spejderne.
Tak for et fantastisk år

Jeg har takket mange undervejs i min beretning, men vil inden lægger beretningen til godkendelse hos generalforsamlingen endnu en gang takke bestyrelsen her for et godt samarbejde og en kæmpe indsats. Der er rigtig mange ting som skal håndteres når vi driver et beboerhus. Det kunne aldrig lade sig gøre uden Jer!
Hermed læger jeg min beretning op til generalforsamlingens godkendelse.

Spørgsmål til beretning:
Omkring forsikringssagen var der kommentarer til om Nordbohuset havde betalt regningen og det blev bekræftet. Forsikring er nu tegnet med bedre dækning.
Beretningen blev godkendt.

 

3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Overskud i 2017 på ca. 14.000 kr.
Spørgsmål til kassereren:
Omkring hvilket rengøringsselskab: Svar EE rengøring
Regnskabet blev godkendt.

 

4) behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

5) Behandling af budgettet

Kassereren fremlagde budget:
Der forventes et mindre overskud i 2018, og der er i budgettet afsat betydelige midler til renoveringen af festsalen.
Spørgsmål til bestyrelsen:
Vedrørende varmeomkostninger – det er planen på sigt at indføre varmestyring i huset.
Budgettet tages til efterretning:

 

6) Valg

Kassserer, Tommy Knudsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Hans Aage Klavsen – blev valgt
Bestyrelsesmedlem: Jan Steenberg blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Birthe Halkjær blev genvalgt.
Supplant: Birger Naver blev genvalgt.
Supplant: Rikke Halkjær Knudsen blev genvalgt.

 

7) Valg af 1 revisor + 1 supplant

Benny Lauridsen blev genvalgt.
Revisorsupplant Leif Thomsen blev genvalgt.

 

8) Eventuelt

Spørgsmål omkring snerydning på parkeringspladsen. Det er kommunens plads men det er kategori 4 vej, så måske en privat løsning kunne være en mulighed.
Stephan tog ordet.:
Uddeling af gave til afgående kasserer.
Uddeling til gave til Svend Åge for en utrættelig indsats med vedligehold af huset.
Uddeling af gave til Leegaard for hans kæmpe arbejde med pleje af det grønne område omkring huset
Spørgsmål: fra Leif Thomsen:
Omkring bookingsystem kan det ikke gøres bedre – Bestyrelsen kigger på bookingsystemet
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

© Nord-Bo siden 1978 - Sonnesvej 112 - 7000 Fredericia